Koszty mediacji umownych ustalane są w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.

Pierwsze spotkanie – rejestracyjne, ze stroną inicjująca mediację lub stronami zgłaszającymi gotowość do mediacji – 150 zł

Opłata rejestracyjna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną. W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.

 

 • Rozpoczęcie mediacji – nawiązanie kontaktu ze stronami, zaproszenie na spotkanie – objęte opłatą rejestracyjną;
 • Wstępne spotkanie mediacyjne – osobno z każdą ze stron, umowa o mediację, czas trwania ok. 1- 2 godz. Koszt godziny – 100 zł;
 • Posiedzenia/ sesje mediacyjne – wspólne spotkania stron z mediatorem, czas trwania ok. 2 – 3 godz., liczba spotkań uzależniona od postępów procesu mediacyjnego. Koszt godziny – 150 zł
 • Sporządzenie ugody, bez konieczności spotkania – 250 zł;
 • Przesłanie projektu ugody stronom do konsultacji – bezpłatnie;
 • Uzgadnianie poprawek, zmian – 100 zł każda rozpoczęta godzina, kontakt bezpośredni, mailowy lub telefoniczny, poprzez komunikatory online;
 • Spotkanie w celu podpisania ugody, ok. 1 godz. – 150 zł godzina.

 Koszty mediacje w sprawach wszczętych na podstawie skierowania sądu

Koszty mediacji w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.

 • W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 • W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie następujących kosztów:

 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

 W sprawach niemajątkowych oraz w sprawach z określoną wartością przedmiotu sporu – uzgodnienia indywidualne

Napisz do nas

Email

kontakt@ivkapogodna.pl

mediacje@ivkapogodna.pl